Gdzie szukać faktora

Faktoring dla firm to komfortowe rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie płatnościami przy pomocy zewnętrznego podmiotu, którym jest faktor. Polega na tym, że należność za fakturę cedowana jest na faktora i on opłaca ją w tej samej chwili. Dzięki temu można wystawiać faktury z długim terminem płatności a należność za nie zupełnie lub częściowo otrzymać od faktora w tej samej chwili.

Pozwala to zachować płynność finansową i elastyczność względem kontrahentów, którzy mają na prawdę dużo czasu na zapłatę faktury. Faktoring jest również rozwiązaniem bezpiecznym. Firma faktoringowa sprawdza kontrahentów pod względem płynności finansowej. Dzięki temu można mieć pewność, że należność na pewno zostanie opłacona. Poza tym do obowiązków faktora należy ściągnięcie należności, w tym wysyłanie ponagleń a także wezwań do zapłaty. Tym samym przejmuje część obowiązków związanych z obsługą należności. Jeśli firma decyduje się na faktoring z regresem ryzyko niewypłacalności kontrahenta bierze na siebie. Jeżeli nie spłaci on należności, będzie musiała ją pokryć na rzecz faktora. Przy faktoringu bez regresu, ryzyko niewypłacalności faktor bierze na siebie. Przy tym wyróżnić można faktoring jawny, w którym odbiorcy faktur informowani są o cesji należności oraz faktoring cichy, gdy cesji należności nie ma. W tej sytuacji faktor nie ma sposobów sprawdzić, czy płatnik jest rzetelny, zatem znacznie więcej ryzykuje, podejmując się faktoringu. Z faktoringiem związanych jest kilka kosztów, które ponosi faktorant, czyli ten, kto zgłasza się do firmy faktoringowej. Najczęściej jest to koszt ubezpieczenia i prowizja od kwoty, która jest przedmiotem umowy. Zwykle prowizja wynosi kilka procent za właściwie każde 30 dni świadczenia usługi. Niektóre firmy zamiast faktoringu wybierają kredyt obrotowy, niemniej jednak nie najłatwiej go uzyskać. Z faktoringu mogą korzystać firmy, które dopiero co powstały i nie mają żadnej historii kredytowej. Faktoring nie jest też przez banki definiowany jako ustalenie, więc nie obniża zdolności kredytowej. Pod względem kosztów faktoring również bywa korzystniejszy.

Źródło informacji: czym jest faktoring.